ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – Letölthető itt

 1. Bevezetés

1./ Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), olyan a felek által egyedileg előre meg nem tárgyalt, egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, szerződési feltételek, amelyek tartalmazzák az INTERSCORPION Kft., mint szolgáltató által üzemeltetett és fenntartott https://kanapebudapest.hu/ (a továbbiakban: weboldal) használatára, a weboldalon keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételére, így az azon megjelenő termékek értékesítésére vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

 1. a) A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló  2001. évi CVII. (Elker. tv.) törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2015. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Jótállási igény vonatkozásában a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról az irányadó. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. b) A megrendelő a weboldal szolgáltatásainak igénybevételére jelen ÁSZF rendelkezéseinek megismerését követően és csak akkor jogosult, ha annak minden pontjával egyetért, és azokat magára nézve kötelező erejűnek tekinti. A megrendelő jelen minden – a weboldalon keresztül – történt megrendeléssel magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.
 3. c) Jelen ÁSZF egyedileg nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, ekként nem minősül írásba foglalt szerződésnek, illetve megtartási kódexre nem utal. Az ÁSZF az alábbi megjelölt közvetlen elérési útról ismerhető meg: https://kanapebudapest.hu/aszf/. Jelen ÁSZF elektronikus formában is a szolgáltató és a megrendelő között, az ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
 4. d) A szolgáltató kijelenti, a megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a szolgáltató és a megrendelő között, abban az esetben az e-mail üzenet önmagában írásbelinek minősülő voltát felek kölcsönösen elfogadják. A felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődleges alapja az e-mail útján történő levelezés.

2./ A felek rögzítik, hogy jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek alkalmazása során:

 1. a) szolgáltató: A INTERSCORPION Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 2.; cégjegyzékszám: 01-09-397563; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 13278098-2-41; e-mail: info@kanapebudapest.hu ; telefon: +36 30 259 7267, +36 30 127 2385, amely gondoskodik a weboldal működtetéséről, ezzel összefüggésben a szolgáltatások magas színvonalú és megbízható, fogyasztói érdekeknek megfelelő törvényes nyújtásáról.
 2. b) megrendelő : a weboldal online felületén a szolgáltatóval elektronikus úton, vagy a jelen ÁSZF-ben szabályozott egyéb módon szerződést kötő jogképes természetes személy, jogi személy gazdasági társaság, illetve civil szervezet.
 3. c) megrendelés: a szolgáltató által üzemeltetett weboldalon kiválasztott, és jelen ÁSZF alapján, a weboldal felületéről a megrendelő által megrendelt termékek tárgyában, valamint annak a szolgáltató általi leszállítására vonatkozó a szolgáltató és a megrendelő között elektronikus úton létrejött szerződési igény. 
 4. d) szolgáltatás vagy szolgáltatások: a weboldal online felületén a szolgáltató által feltüntetett termékek megjelölt díjának fejében történő értékesítése és tényleges leszállítása.
 5. e) szerződés: a szolgáltató és a megrendelő között a weboldalon kiválasztott termék tárgyában létrejött adásvételi szerződés.

3./ A weboldalban feltüntetésre kerülő termékek online rendelhetők meg és a szolgáltató általi házhozszállítással, futárszolgálat általi kiszállítással és a szolgáltató székhelyén előre egyeztetett időpontban személyesen átvehetők.

 1. Általános rendelkezések, a szerződés hatálya

1./ Értelmezési kör: Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény, az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

2./ Területi hatály: A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a szolgáltató által üzemeltetett www.kanapebudapest.hu weboldalán keresztül történik, továbbá kiterjed a weboldalon megtekintett, kiválasztott termékek szolgáltató székhelyén megkötött szerződésekre is. Az ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi a megrendelőre és szolgáltatóra, illetve képviselőikre, jogutódjaikra, valamint a jogszabályi rendelkezések alapján a közöttük létrejött jogviszonyra tekintettel érintett harmadik személyekre. (pl. gyártó).

3./ Tárgyi hatály: Az ÁSZF rendelkezéseit minden, a weboldal felületén leadott megrendelésre alkalmazni kell, továbbá alkalmazni kell a weboldalon megtekintett, kiválasztott termékek szolgáltató székhelyén megkötött szerződésekre is, azzal, hogy a megrendelésekben és a megrendelőlapon nem szabályozott kérdések vonatkozásában az ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak. A megrendelő megrendelésének leadásával a szolgáltatóval létrejövő jogviszonyára elfogadja az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseit, ekként önmagára és a jogügyletre vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinteni. Jelen ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a megrendelésekkel kapcsolatban megrendelőt és szolgáltatót megillető jogok és kötelezettségek tekintetében is.

4./ Időbeli hatály: Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, közzétételét követően lép hatályba, akként, hogy hatályában módosításáig, illetve visszavonásáig fennmarad. A https://kanapebudapest.hu/aszf/ weboldalon a hatályos ÁSZF mindenkor folyamatosan elérhető.

5./ Egyoldalú módosítás: Az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát a szolgáltató fenntartja, erre tekintettel indoklást mellőzve jogosult rendelkezéseit megváltoztatni. A módosításról, illetve a módosításokkal egységes szerkezetben közzétett ÁSZF-ről a megrendelőket (folyamatban lévő, nem teljesített megrendelések esetében, amelyeket a módosítás érinthet) hatályba lépését megelőző legalább 8 nappal korábban tájékoztatja.

III. A termékek megrendelése

1./ A szolgáltató eladásra kínált termékeit és termékpalettáját a megrendelő számára hozzáférhető és egyértelmű módon teszi közzé, azzal, hogy a weboldalon a szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, valamint a termékekről fényképet jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. 

2./  A weblapon feltüntetett minden egyes termék külön adatlappal rendelkezik, melyen a termékre vonatkozó valamennyi tájékoztatást, azok részletes leírása, paraméterei és a termékhez kapcsolható megrendeléshez szükséges lényeges információ szerepel. 

3./ A szolgáltató termékkínálatát a megrendelő bármikor megtekintheti és a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel megrendelheti. A weboldalban megjelenített termékek online szerződéskötés keretében megrendeléssel vagy a szolgáltató székhelyén személyes szerződéskötéssel vásárolhatók meg. 

4./ A termékek árai a weboldalon időről-időre közzétételre kerülnek, akként, hogy a szolgáltatónak jogában áll azt egyoldalúan bármikor módosítani. Az árak módosítása nem eredményezi az ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítását. A megrendelés leadását követően a megrendelt konkrét termék tekintetében a megrendelés időpontjában a weboldalon feltüntetett ár irányadó. A megrendelés időpontja a termék megrendelésének szolgáltató általi visszaigazolásának időpontja.

5./ A megrendelő a termékek megrendelését követően köteles a termék díját hiánytalanul megfizetni. A weboldalon feltüntetett termékek árai a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adót, valamint a csomagolás díját tartalmazzák. A feltüntetett árak a kiszállítás díját nem foglalják magukban. Az ajánlati ár az adott pillanatban, valamint akciós bútor esetén a weboldalon meghatározott ideig érvényes, és csak akkor válik véglegessé, ha azt a szolgáltató a leadott megrendelést követően visszaigazolja. A bútor végleges ára az az ár, mely a megrendelés visszaigazolásában megadásra került. A szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a vevőket az adott akció időtartamáról. A szolgáltató a megrendelés visszaigazolásáig fenntartja az árváltoztatás jogát. A szállítási költségekre vonatkozó tájékoztatást a szolgáltató a megrendelő számára elérhető módon köteles a weboldalon közzétenni, melyben feltüntetett árak visszavonásig és módosításig érvényesek.

6./ Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja a megrendelőket az akció időtartamáról.

7./ Amennyiben a megrendelő nem személyesen köt szerződést a szolgáltatóval, úgy a szolgáltató megrendelő e-mail útján leadott érdeklődése után tájékoztatja a megrendelőt az adott termék megtekintésének részleteiről, továbbá tájékoztatja a megrendelőt, hogy a szolgáltató nem webáruházként működik. A szolgáltató tájékoztatja a megrendelőt, hogy  a megrendelő érdeke a termék személyes megtekintése, az adott terméket kiválasztása, és ezután lehetősége van a megtekintett és kiválasztott termék tárgyában a személyesen vagy e-mail útján leadni a megrendelést, és ezzel szerződést kötni a szolgáltatóval, amely alapján a megrendelő a termék vételárát megfizeti, a terméket átvenni köteles, a szolgáltató pedig kötelezettséget vállal arra, hogy megrendelt termék megrendelő részére történő átadásáról határidőben gondoskodik személyes átadás vagy a futárszolgálat általi kiszállítás útján. Amennyiben a felek e-mail útján kötnek szerződést, a megrendelésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

8./ A megrendelésről szóló e-mail üzenetet a szolgáltató iktatja (elektronikus úton archiválja), és a szerződő megrendelő kérésére annak igazolt elküldésétől számított 15 munkanapon belül hozzáférhetővé teszi.

9./ A szolgáltató és a megrendelő kifejezetten tudomásul veszik, hogy köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődlegesen az e-mail útján történik.

 1. A megrendelés menete

1./ A megrendelő a termékpalettát a weboldal rendszerben ismerheti meg. Megrendelés leadására az info@kanapebudapest.hu e-mail címre küldött e-mail üzenetben van lehetőség. 

2./ Az adott termék vagy termékek megrendelését tartalmazó IV/1. pontban meghatározott e-mail üzenetben a megrendelő köteles megjelölni a megrendelni kívánt terméket és a megrendelés darabszámát, valamint a termék(ek) átvételének módját.

3./ A megrendelést tartalmazó e-mail elküldését követően a szolgáltató 48 órán belül megrendelőlapot küld a megrendelő részére, amelyet a megrendelő kitöltve visszaküld a szolgáltatónak. A szolgáltató a megrendelő lap visszaküldését követően a megrendelést 48 órán belül visszaigazolja a megrendelő részére, amely visszaigazolásban a szolgáltató tájékoztatja a megrendelőt a termék átvételének időpontjáról. A visszaigazoláshoz a szolgáltató csatolja az adott bútorra vonatkozó adásvételi szerződést. A visszaigazolás szerződési ajánlatnak minősül. A szerződés a felek között a megrendelő e-mailes válaszával jön létre, amelyben a szolgáltató ajánlatát elfogadja.

4./ A megrendelt terméket vagy termékeket a megrendelő a szolgáltató székhelyén személyesen, vagy házhozszállítás útján veheti át. Amennyiben a megrendelő kéri a termék(ek) házhozszállítását a szolgáltató a termék(ek) szállítását megszervezi, azonban megrendelő a házhozszállítást lebonyolító céggel külön szerződéses viszonyba kerül. A szállítási díjakról a megrendelő a https://kanapebudapest.hu/szallitasi-es-fizetesi-modok/ menüpont alatt tájékozódhat. 

5./ Amennyiben a megrendelő a termék(ek) házhozszállítását választja, úgy köteles a termékek ellenértékét a szolgáltató visszaigazoló e-mailjében feltüntetett feltételek szerint a szolgáltató által megjelölt bankszámlára előre átutalni. A házhozszállítás díját a megrendelő a futárszolgálat részére fizeti meg a futárszolgálat szerződési feltételei szerint. A termék árának 25%-a házhozszállítás esetében foglalónak minősül, és a lenti, IV/6. pontban foglalt rendelkezések irányadók ezen összeg tekintetében.

6./ Személyes átvétel esetén a szolgáltató választása szerint a megrendelő köteles a termék vételárának 25%-át megfizetni foglalóként a szolgáltató részére a fenti IV/5. pontban foglaltak szerint. Ezen összegre a Felek a foglaló Polgári Törvénykönyvben rögzített szabályait alkalmazzák, azaz a teljesítés meghiúsulásáért felelős fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A megrendelő fennmaradó összeget a személyes átvétel alkalmával köteles megfizetni. 

7./ A szolgáltató a megrendelést a megrendelt árucikktől függően a visszaigazoló e-mailben meghatározott időpontig teljesíti. Amennyiben a visszaigazoláson szereplő időpont a megrendelő számára nem felel meg, jogosult a szerződéstől a visszaigazolás beérkezésétől számított 48 órán belül elállni. Ez esetben a foglaló jogkövetkezményeit a Felek nem alkalmazzák. Amennyiben a kiválasztott termék nincs a szolgáltató raktárán, és azt a szolgáltató a külön rendeli meg a megrendelő részére, a szolgáltató tájékoztatja a megrendelőt a várható beérkezési időpontról. Amennyiben a megrendelő a terméket így megrendeli, és utóbb az adott terméket gyártó vagy szállító harmadik személynek minősülő cég (bútorgyártó, bútorkereskedő, fuvarozó) szállítása a szolgáltatónak fel nem róható okból késik (ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan: anyaghiány, katasztrófahelyzet, háborús helyzet, pandémia, egyéb vis maior), úgy a megrendelőt elállási jog a 60 napot meg nem haladó késedelem miatt nem illeti meg. A fenti esetkörbe tartozó késedelmekről a szolgáltató a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja.

8./ Amennyiben szükséges a szolgáltató telefonon vagy elektronikus levél formájában egyeztet a megrendelővel a megrendelés teljesítésének körülményeiről, ekként a termékek kiszállításával, vagy készlethiánnyal kapcsolatban. Készlethiány esetén a megrendelés teljesítésének várható idejéről a szolgáltató minden esetben köteles a megrendelőt telefonon vagy e-mailben értesíteni. A megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy megrendelés leadása után tájékoztatja őt a szolgáltatót arról, hogy a termékek készleten találhatóak-e vagy sem.

9./ Amennyiben a megrendelt termék nem áll készleten a szolgáltató rendelkezésére, arról e-mailben értesíti a megrendelőt. Az értesítésnek kétséget kizáróan ki kell terjednie arra, hogy a készlethiányra tekintettel a szolgáltató milyen megrendelési idővel tudja vállalni a megrendelést, figyelemmel a saját beszállítóitól való beszerzési időre. A megrendelőnek jogában áll a szolgáltató részére írásban megküldött nyilatkozatával – a foglaló jogkövetkezményének alkalmazása nélkül – a megrendeléstől elállni, amennyiben az értesítésben a szolgáltató által készlethiányra tekintettel megjelölt teljesítési határidő számára nem megfelelő. Amennyiben azonban az értesítésben megjelölt új szállítási határidőt elfogadja, abban az esetben a szolgáltató megrendelést a korábbiakban részletezettek szerint visszaigazolja. Amennyiben a megrendelő a készleten nem található termékeket tekintetében e-mail formájában azonnali hatállyal felmondhatja a megrendelést. A megrendelés azon része, amely a készleten lévő termékeket érinti változatlan formában hatályban marad.

10./ A weboldal szolgáltatására vonatkozó szerződést, nyilatkozatokat kizárólag magyar nyelven lehet megkötni, illetve tenni.

 1. Szállítás, átadás-átvétel

1./ A szállítás megszervezéséről a szolgáltató köteles gondoskodni, azzal, hogy annak ellenértékét a megrendelő a weboldalon előre meghatározott díjak szerinti mértékben köteles megtéríteni.

2./ A szolgáltató a futárszolgálat szállítási késedelméért felelősséget nem vállal.

3./ Amennyiben a megrendelő a megrendelt terméket személyes átvétellel rendelte meg, úgy azt a megrendelés szolgáltató általi visszaigazolását követően, a visszaigazoláson található időponttól jogosult és egyben köteles átvenni a megrendelő székhelyén, ahol a vételárat (vagy vételárhátralékot) köteles megfizetni, amennyiben azt előre nem fizette meg. Amennyiben a megrendelő a megrendelt terméket a visszaigazolásban megjelölt időponttól számított 3 héten belül nem veszi át, úgy a szolgáltató jogosult a megrendeléstől elállni, ekként a megrendelő megrendelését törölni a rendszeréből, és a szolgáltató jogosult a foglaló jogkövetkezményeit alkalmazni.

4./ A termékek árát, valamint a termékek szállításával kapcsolatos költségeket a szolgáltató a weboldalán folyamatosan közzéteszi, a közzétett adatok hitelességéért felelősséget vállal. Amennyiben a futárszolgálat a megrendelő hibájából nem képes a terméke(ke)t kiszállítani, úgy a megrendelő köteles megtéríteni az ismételt szállítás(ok) díját a szolgáltató részére, és amennyiben az (első) kiszállítás időpontjától számított 3 héten belül a megrendelő a termék(ek)et nem veszi át, úgy a szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni, és a érvényesíteni a foglaló, valamint a szállítással felmerült költségei iránti igényét.

5./ Személyes átvétel során a megrendelő köteles a termék megrendelésben szereplő vételárát megfizetni és a terméket a szolgáltató székhelyén átvenni. A megrendelő a termék átadás-átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg a megrendelő a vételárat hiánytalanul meg nem fizeti.

6./ A teljesítés, ekként futárszolgálattal történő leszállítás, a szolgáltató általi szállítás és személyes átvétel során egyaránt megrendelő a csomagot haladéktalanul köteles szemrevételezéssel ellenőrizni. Amennyiben a terméken vagy annak csomagolásán bármilyen sérülést fedez fel köteles a szállítótól jegyzőkönyv felvételét kérni, vagy az eladónak azt haladéktalanul jelezni. Amennyiben a megrendelő ez irányú kötelezettségét nem teljesíti úgy a szolgáltató a szállítást követően a terméken vagy annak csomagolásán lévő sérülések okán emelt kifogást és panaszt elfogadni nem jogosult.

7./ Ha a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint a megrendelő által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

8./ Az áru hiánytalan átvételét a kiszállításkor a megrendelő által aláírt, megrendelő dokumentumon írásban rögzíteni kell. A szolgáltató részéről akkor tekinthető teljesítettnek a szerződés, ha a bútor az előírásoknak és megrendelésben foglaltaknak megfelelően, a megadott szállítási címen az átadásra előkészítette, erről a megrendelőt igazolható módon értesítette. A bútor megrendelő mint vevő által megtörtént átvételével mindenképp teljesítettnek tekintendő szerződés.

 1. Elállás

1./ Amennyiben a megrendelő és a szolgáltató közötti szerződés jelen ÁSZF IV/3. pontjában foglaltak szerint e-mailes megrendelés útján jön létre, a megrendelő jogosult a megrendeléstől a termék átadás-átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállási szándékra vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján egyoldalúan elállni. A megrendelő elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében megtalálható nyilatkozatminta felhasználásával is vagy más egyértelmű, írásbeli nyilatkozatával is gyakorolhatja. A megrendelő elállási jogát az e-mail üzenet szolgáltató részére történő megküldésével is gyakorolhatja. A szolgáltató a megrendelő elállásától szóló e-mail üzenetet haladéktalanul visszaigazolni köteles. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Kétség esetén a megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az erre nyitva álló határidőn belül a jelen általános szerződési feltételeknek megfelelően gyakorolta.

2./ Ha a megrendelő az ÁSZF VI./1. pontja alapján eláll a megrendeléstől, abban az esetben köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállási közléstől számított tizennégy naptári napon belül, lehetőség szerint eredeti csomagolásában, sértetlenül visszaküldeni a megrendelő nevének feltüntetésével, saját költéségén a szolgáltató székhelyére.

3./ Megrendelő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét köteles viselni. A megrendelő helytállni tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. A megrendelő köteles továbbá megtéríteni a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő esetleges károkat.

4./ A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árút átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell az átadás-átvétel során részére átadott blokkal (vagy ha megrendeléskor számlát kért, akkor lehetőség szerint az eredeti számlával) együtt visszajuttatnia a szolgáltató címére. A szolgáltató eredeti, új állapotú, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Amennyiben a megrendelő, a visszaszolgáltatott terméket, hiányos tartalmú vagy sérült állapotban juttatja vissza a szolgáltató részére, úgy a szolgáltató érték csökkentett állapotban vásárolja vissza. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a megrendelő számára, a termék visszajuttatásáról azonban gondoskodni köteles. Amennyiben a megrendelő a teljesítés megkezdését követően gyakorolja az elállási és felmondási jogát, köteles megtéríteni a szolgáltató minden ennek kapcsán felmerült költséget.

5./ Az elállási jogának gyakorlása folytán a termékek visszaszolgáltatásával járó költségeket a megrendelő köteles viselni.

6./ Amennyiben a megrendelő a visszaszolgáltatásáról gondoskodott, úgy a szolgáltató haladéktalanul, az elállási szándék jelzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a teljes összeget. 

7./ Amennyiben a fogyasztó kevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, elállás esetén az ebből adódó többletköltséget a vállalkozás nem köteles megtéríteni. 

8./ A korábbiakban részletezett elállási jog gyakorlásának szabályai nem zárják ki, hogy a megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja.

9./ A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, 

 • ha a dolog adásvételére irányuló szerződéstől eltérő szerződés esetében a szerződéses szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a szolgáltató a teljesítést a megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti,
 • amennyiben a megrendelt termék egyedileg előregyártott terméknek minősül,
 • olyan bolti vagy raktárkészleten lévő termék esetében, amelyet a megrendelő személyesen megtekintett, személyesen megvásárolt, vagy arra tekintettel szerződést kötött és a foglaló összegét megfizette, 
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.                                                                                                                                                                                                                                                       

10./ Az elálláshoz való jog nyilatkozatminta a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletében megtalálható. 

VII. Szavatosság, jótállás

1./ A Vevőt a Szolgáltató hibás teljesítése esetén megilletik mindazok a szavatossági, illetve jótállási jogok, amelyeket számára a Polgári Törvénykönyv (2013.évi V. törvény) 6:157.§ – 6:179.§, illetve a bruttó 10.000 Ft összeget maghaladó bútorvásárlás esetén, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben foglaltak biztosítanak számára.

2./ Termékszavatosság:

 1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a megrendelő – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 2. Termékszavatossági igényként a megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.(A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.)
 3. Termékszavatossági igényét a megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 4. Termékszavatossági igényét a megrendelő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a megrendelőnek kell bizonyítania.
 5. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 1. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 2. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a megrendelő nem érvényesíthet. A megrendelő termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 3. A szolgáltató mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:
 1. a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba tudomány és a technikai állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
 1. A megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a megrendelő felelős. A szolgáltatót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalát számított két évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

3./ Kellékszavatosság:

 1. A megrendelő az INTERSCORPION Kft.  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
 2. A megrendelő – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
 3. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a megrendelő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
 4. A megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
 5. A megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A megrendelő szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 
 6. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az INTERSCORPION Kft. -vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy a megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

4./ Hiba közlése

A megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni, amennyiben bizonyítható, hogy a termék hibája annak átvételekor már meglévő gyártói mulasztásból keletkezett. A közlés késedelméből eredő kárért a megrendelő felelős. A megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy év alatt, fogyasztó megrendelő esetén két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

5./Jótállás 

 1. Hibás teljesítés esetén a/ 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet, 72/2005. (IV.21.) Korm. rendelet és 2013. évi V. törvény alapján, Az INTERSCORPION Kft. szolgáltató jótállásra köteles. A Szolgáltató szavatolja, hogy a jelen szerződés tárgyát képező bútorok alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési hibától. A szolgáltató a termék megrendelő általi átvételtől számított 1 év jótállást vállal. Amennyiben a megrendelő nem minősül fogyasztónak, úgy a szolgáltató jótállás biztosítására nem köteles.
 2. A fenti a) pont értelmezési körében hibás teljesítés esetén a megkötött szerződés, alapján az INTERSCORPION Kft. jótállásra köteles. 
 3. A Ptk. szabályai szerint: Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek szerint köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 4. A szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 5. A megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a megrendelőt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 6. A szolgáltató felelősségének korlátai: A szolgáltató felelőssége a szavatosság, illetve jótállás vonatkoztatásában nem terjed ki az olyan hibákra, amelyek a rendeltetésellenes használatból, rongálásból, illetve elemi csapásból származnak; olyan hibákra, melyek arra vezethetők vissza, hogy a bútorra vonatkozó kezelési, használati, nem megfelelő összeszerelésből illetve karbantartási utasítást nem tartották be; ha bútort átalakították vagy megváltoztatták, ha valamely alkatrész (szövet stb.) természetes kopás, elhasználódás során tönkre megy, vagy a megrendelő nem tett eleget a kárenyhítési kötelezettségének.

VIII. Panaszkezelési és vitarendezés

1./ Megrendelő a megrendeléssel kapcsolatban felmerülő panaszát e-mail-en, postai úton, http://ec.europa.eu  ,vagy személyesen a szolgáltató székhelyén teheti meg.

2./ A megrendelő panaszában tényszerűen köteles a panasz okát és ezzel kapcsolatos igényét megjelölni.

3./ A szolgáltató a megrendelő panaszát köteles olyan formában visszaigazolni, amilyen formában az megérkezett. A szolgáltató a panaszt haladéktalanul köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a megrendelőt hitelt érdemélő mód tájékoztatni. Amennyiben a panasz alapos, úgy a megrendelő igényeit teljesíteni és a jogsértő állapotot megszüntetni köteles.

4./ Amennyiben a szolgáltató a megrendelő panaszát megalapozatlannak tartja, arról haladéktalanul értesíti. Ha a megrendelő panaszában foglaltakat a szolgáltató állásponttól függetlenül fenntartja, úgy a felek közöttük kialakuló vitát elsősorban békés úton kötelesek rendezni.

5./ Amennyiben a felek közötti békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy a megrendelő jogát bíróság előtt érvényesítheti. A felek a jogvitáik rendezésére a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

6./Online vitarendezési platform: http://ec.europa.eu/

     www.kormányhivatal.hu

     Fogyasztóvédelmi felügyelőség : 1051 Budapest, Sas u. 19.

     Békéltető testület: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

 1. Adatvédelem

A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a http://kanapebudapest/adatkezelesi-tajekoztato/ menüpontban találhatók. Az adatvédelmi tájékoztató az ÁSZF rendelkezéseinek részét képezi.

 1. A szerződésszegés következményei

1./ Az ÁSZF rendelkezéseinek megszegését jelenti bármely feleket terhelő kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. Aki a szerződés vagy a megrendelés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

2./ Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény (vismaior) okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Jelen ÁSZF értelmezése során – többek között – vis maiornak tekintendő a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar is.

3./ A szolgáltató jogosult a megrendelővel fennálló szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben a megrendelő fizetési kötelezettségének a szállító által történő kiszállításkor, továbbá személyes átvétel során nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget vagy a megrendelő a termék átvételét megtagadja. A szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a megrendelő szerződésszegéssel szolgáltatónak okozott valamennyi kárt köteles megtéríteni.

4./ Amennyiben a szolgáltató a megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a szállítás során a szállító a kapcsolatot vele felvenni nem képes, az általa megadott elérhetőségeken megkeresést eszközölni lehetetlen, abban az esetben a megrendelő a sikertelen kézbesítéssel járó költségeket viselni köteles. A kézbesítéssel járó többletköltségekbe minden esetben beleértendő a visszaszállítás díja is.

5./ Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseinek szolgáltató általi súlyos megszegése esetén jogosult a megrendelést azonnali hatállyal e-mailben, vagy tértivevényes postai küldeménnyel egyoldalúan megszünteti. A szolgáltató súlyosan megsérti az ÁSZF rendelkezéseit, amennyiben a megrendelő megrendelése ellenére szállítási kötelezettségét nem teljesíti, a készlethiányra történő felhívást elmulasztja, a szállítás kapcsolatos akadályközlési kötelezettségét megszegi.

 1. Szerzői jogédelem alatt

1./ A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései értelmében a szolgáltató által üzemeltetett https://kanapebudapest.hu weboldalon szereplő valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. E vonatkozásban a védelem kétséget kizáróan kiterjedd a weboldalon közzétett képek, adatok, információk, programalkotások forráskódok a weboldal grafikai megjelenése és grafikai elemei, a weboldal termékpalettáján feltüntetésre kerülő valamennyi termék és szolgáltatás neve, hozzájuk tartozó képe, ábrák és márkatípusok és egyéb elemek megnevezéseire azzal. A weboldalon feltüntetésre kerülő adatok és információk kizárólag az értékesítés és vásárlás célját szolgálják, másra nem használhatók fel, nem többszörözhetők és nem lemásolhatók.

2./ A védelem körében a vásárlás céljától eltérő, minden egyéb felhasználási mód tilos, kivéve, ha arra A szolgáltató előzetesen írásban hozzájárul. Szerzői jogi védelem illeti a weboldalhoz kapcsolható, annak keretében működtetett adatbázisokra is, mely vonatkozásban tilos az adatbázisok rögzítések, azok reklámcélú felhasználása, valamint harmadik félnek történő továbbításra részben vagy átdolgozott formában egyaránt.

3./ Különösen tilos a termék adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni.

XII. Vegyes és záró rendelkezések

1./ A szolgáltató felelőssége

 1. A weboldal oldalán, a honlapon található információk, adatok jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azok azonban tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a szolgáltató nem vállal felelősséget. A felhasználó kizárólag saját kockázatára használhatja a weboldalt, és elfogadja, hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért – a szándékosan, súlyosan gondatlanul vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget károsító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért. A felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felel a saját magatartásárt. A szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
 2. A szolgáltató oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért, és egyéb tevékenységéért a szolgáltató nem vállal felelősséget.
 3. A szolgáltató ne,m felel a vis maiorból (elháríthatatlan külső ok), valamint egyéb irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért (pl.: számítógépes vírus okozta kárért, szoftver hibából vagy az internetes hálózat hibájából eredő kárért stb.)

2./ A szolgáltató a megrendelések maradéktalan teljesítése érdekében jogosult közreműködőt igénybe venni. A közreműködők magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, ekként minden közreműködői jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.

3./ A megrendelő megrendelésből és jelen ÁSZF-ből szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségeit kizárólag a szolgáltató előzetes engedélye alapján jogosult harmadik személyre engedményezni.

4./ Amennyiben jogszabályi rendelkezések változása következtében az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné válik, az nem érinti az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett részeit. Az érvénytelenné és hatálytalanná vált rendelkezéseik helyébe a jogszabályi rendelkezések lépnek.

5./ Ha a szolgáltató az ÁSZF, illetve a megrendelés alapján őt megillető jogát, vagy jogos igényét gyakorolni elmulasztja, az nem tekinthető jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Azon körülmény, hogy a szolgáltató egy vagy több alkalommal szigorúan nem alkalmazza az ÁSZF valamely lényegi feltételét, vagy eseti kikötését, az nem eredményez jogról lemondást, így saját belátása szerint a későbbiekben adott feltétel vagy kikötés előírtakkal egyező betartását követelheti.

6./ A megrendelő és a szolgáltató vitás ügyeiket elsősorban peren kívül békés úton kötelesek rendezni. A vitarendezés eredménytelensége utána felek jogosultak igényüket hatósági úton érvényesíteni. A felek a jogvitáik rendezésére a Vásárosnaményi Járás Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Hatályos: 2023. március 23.